Statusbesiktningar

På fem år har antalet elrelaterade bränder ökat med 50 procent och står nu för 20-30 procent av alla bostadsbränder. Felaktiga installationer, dåliga anslutningar, ålder och slitage ökar risken för brand och elolyckor. Elar’n gör besiktningar anpassade efter aktuellt behov, från okulärbesiktningar till fördjupade tekniska kontroller och mätningar.

Eltest

Eltesten är en grundlig  besiktning. Den omfattar bland annat test av central och säkringar, kontroll  av uttag och kablar, stickprovskontroll av dosor och strömbrytare, prestanda  och elsäkerhetsmätningar.  Ett utförligt  protokoll ger besked om elanläggningens säkerhet, komfort, ekonomi och tekniska  standard. Du får också veta vilka fel som behöver rättas till för att anläggningen ska  uppfylla gällande föreskrifter, eller för att öka komforten.

Undersökning med värmekamera

Otätheter, bristande isolering, vatten och fukt visar sig i form av temperaturavvikelser i en byggnad. Elar’n är certifierad termograför och kan med värmekamera upptäcka dessa temperaturavvikelser så att åtgärder kan sättas in innan allvarliga fel eller skador uppstår. Du får resultatet av värmekameraundersökningen med utvärdering, sammanställning, bilder och kommentarer på ett USB-minne.